Kurumsal

Hakkımızda

May Gayrimenkul Değerleme A.Ş. yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum / kuruluşlar ve şahıslara yönelik hizmet sunmaktadır.

Building in Construction

ŞİRKETİMİZ FAALİYET KONUSU

            Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar ile makine, teçhizat, gemi vb. taşınır hareketli malların yerinde tespiti ve değerlemesini yapmak, değerlerini tespit etmeye yönelik tüm raporları düzenlemek, analiz ve fizibilite çalışmalarını sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı konulara ilişkin hukuki ve mali danışmanlık hizmeti sunmaktır.

HİZMETLERİMİZ;

▪           GAYRİMENKUL DEĞERLEME

▪           GAYRİMENKUL GELİŞTİRME PROJELERİNE DANIŞMANLIK       

▪           ETKİN VE VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ

▪           PAZAR ARAŞTIRMASI

▪           GAYRİMENKULE İLİŞKİN HUKUKİ VE MALİ DANIŞMANLIK

▪           YATIRIM PROJELERİNİN FİZİBİLİTE ANALİZİ

▪           PROJE DANIŞMANLIĞI

▪           ŞEHİRCİLİK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

▪           BAZ DEĞER ANALİZLERİ

▪           KİRA BEDELİ TESPİTİ

DEĞERLEMESİNİ YAPTIĞIMIZ GAYRİMENKUL VE HAKLAR;

1 – Mesken ( Daire, villa, müstakil ev, bina bağ evi vb. )

2 – İşyeri ( Büro, ofis, dükkan, mağaza vb. )

3 – Sanayi ve Üretim Alanları ( Atölye, imalathane, fabrika vb. )

4 – Yönetim ve Ticaret Merkezleri ( Plaza ve İş Merkezleri, Alışveriş ve Ticaret Merkezleri, Marketler vb. )

5 – Sosyal Aktivite Alanları ( Tiyatro, sinema, spor ve eğlence merkezleri vb. )

6 – Turizm Tesis Alanları ( Otel, motel, apart otel, tatil köyü, pansiyon vb )

7 – Akaryakıt İstasyonları – Depolama Alanları

8 – Özel Projeler

9  - Makine Teçhizat ( Üretim ve ticari amaçlı her tür makine ve teçhizat )

Amacımız: Değerleme uzmanlığının gerektirdiği sorumluluk ve ilkelere bağlı kalarak ülkemizin her bölgesinde kaliteli ve hızlı hizmet sunmak.

HİZMET ŞEKLİ;

            Talebe konu gayrimenkulün değerlemesi yapılırken, temel değerleme yöntemleri olan maliyet yaklaşımı, gelir kapitilizasyonu yaklaşımı ve emsal değer yaklaşımından hareketle iş için uygun görülen yöntemler seçilerek piyasa değerine ulaşılmaktadır.

            Bir gayrimenkulün değerinin belirlenmesinde öncelikle zemin ve teknik belgelerine göre konumu incelenmekte, Tapu Sicil Müdürlükleri ile Belediyelerde ve varsa diğer kamu kurumlarında bulunan hukuki belgeler elde edilerek analiz edilmekte, gelecek ve hali hazır piyasa araştırması yapılmakta ve uygun değerleme yöntemi belirlenerek gayrimenkulün değeri belirlenmektedir. 

Değerleme raporları Ankara İl sınırları içinde 1–2 - iş günü, diğer iller için maksimum 2-3 - iş gününde teslim edilmektedir. Büyük ölçekli taşınmazlar, özel projeler ve danışmanlık uygulamalarında teslim süresi ise karşılıklı belirlenmektedir.

            Değerleme raporları; ülkemizdeki gayrimenkul piyasasının hareketliliği göz önünde bulundurularak maksimum % 10 esneklik payı ile hazırlanmaktadır.

            Gayrimenkul değerleme hizmeti verilen kurum ve kişilere ait her türlü belge ve bilgi T.C. Başbakanlık Sermaye Kurulunun Seri: VIII No: 35 sayılı tebliği uyarınca gizlilik prensibi gereği ‘ticari sır’ olarak korunmaktadır. 

FARKIMIZ;

1  -  Etik değerlere bağlılık ve saygınlık,

2 -   Kurumsallık ve kalıcılık,

3 - Bağımsızlık ve tarafsızlık,

4 - Deneyim,

5 -  Dürüstlük,

6 -  Sır tutma,

7 -  Çözüm, 

8 -  Temel faaliyet konularına bağlılık,

9 -  Müşteri istek ve kuralları çerçevesinde hizmet,

10 - Şirket çalışan ve müşavirlerinin seçiminde titizlik, hizmetin gerektirdiği kişilerle çalışmak,

Vazgeçilmez hizmet anlayışımızdır.

EKSPERTİZ İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I

AMAÇ – KAPSAM- DEYİMLER

         AMAÇ

          Bu yönetmelik eksperlerin görev, yetki ve sorumluluklarını, ekspertiz taleplerinin nasıl yapılacağını,  ekspertiz talep eden kişi ve kurumların gayrimenkul üzerinde aynı hak tesis edeceği, satın alacağı, kiralayacağı, gayrimenkullerin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde durumlarının resmi kurum ve kuruluşlar bünyesinde incelenmesini ve imzalama şeklini kapsamaktadır.

        KAPSAM:

          Bu yönetmelik, ekspertiz talepleri, gayrimenkul alım satım kiralama, gayrimenkul tapu kayıt araştırması ve ayni haklar (ipotek vb.)  hizmetlerini kapsar.

        DEYİM:

    Eksper: Gayrimenkul değerleme işlemini yapan teknik eleman

    Ekspertiz İşlemi:  Menkul ve gayrimenkul her türlü emtianın niteliklerini ya da alım satım değerini günün rayicine göre mahallinde inceleyerek değer tespitini ve konu ile ilgili görüşlerini bildirmektir.

    Ekspertiz Raporu:  Ekspertiz işlemi sonucunda düzenlenen rapor,

    Durum Tespit Raporu: Bir menkul ya da gayrimenkul mal için değer tespiti yapılmaksızın hazırlanan rapor

      Görüş Raporu      : Ekspertiz Raporu düzenlenmeyen menkul ya da gayrimenkullerin değer tespiti yapılamaksızın hazırlanan raporunu ifade eder.

BÖLÜM II

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    1.  Talepler doğrultusunda, kredi işlemleri için teminat alınacak menkul veya gayrimenkuller için mevzuata uygun olarak ekspertiz raporu düzenlemek.

 1. Satışa sunulan gayrimenkuller için günün rayicine göre değer tespiti yapmak.
 2. Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değerini tespit etmek.
 3. Daha önce ekspertiz raporu tanzim edilen gayrimenkullerin üzerinden bir yıl geçmesini müteakip mukayeseli ekspertiz raporu düzenlemek.
 4. Tahsili gecikmiş alacaklara intikal etmiş firmalarla ilgili icra yoluyla satışına geçilecek menkul veya gayrimenkulün satış öncesi değerini tespit etmek.
 5.  Gayrimenkulün tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları ve diğer kanuni mükellefiyetlerini incelemek,
 6. Problemli gayrimenkuller için, durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenlemek.
 7. Ekspertiz işleri ile ilgili olarak, düzenlenen tüm belgelerin arşivlenmesi ve düzenlenmesini sağlamak.

BÖLÜM III

UYGULAMA

      1. Ekspertiz talebi halinde, gerekli belgeler incelenir ve yeterli olup, olmadıkları değerlendirilir. Belgelerin tamamlanması sağlanır.

 1. Ekspertiz yapılacak menkul ve gayrimenkuller mahallinde incelenir. Her bölümü gezilir. Çevresinde detaylı araştırma yapılır. Emsal gayrimenkuller bulunur.
 2. Taşınmazın tapu kayıt incelemesi,  imar durumu ve ruhsatları incelenir ve raporda belirtilir.
 3. Hisseli gayrimenkullerin hisse miktarı ve hissedarların isimleri raporda belirtilir.
 4. Eksperlerin görev dağılımlarını koordine etmek, yazışmaları hazırlamak, kontrol etmek ve arşiv düzenini oluşturmakla görevlendirmek üzere eksperler arasında kıdem ve liyakat gözetilerek yönetmen atanır.

MAHKEME SALONLARINDA DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN 10 EMİR

(Kaynak; John P.Horgan. USD)

 1. YALAN SÖYLEMEYECEK VE KAÇAMAK CEVAPLAR VERMEYECEKSİN!
 2. “EN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI” ABARTMAYACAKSIN!
 3. DİKTE EDİLEN BİR DEĞERLEME ÜZERİNE TANIKLIK ETMEYECEKSİN!
 4. TÜM EMSAL SATIŞLARI DİKKATLE İNCELEYİP DEĞERLENDİRECEKSİN!
 5. BOŞ ARAZİ ÜZERİNDEKİ HİPOTETİK GELİRİ KAPİTALİZE EDERKEN TEMKİNLİ OLACAKSIN!
 6. CEVABINI KULLANMA HAKKINI KULLANIRKEN AKILLI OLACAKSIN!
 7. YANILMAZLIK KUMAŞINDAN YAPILMIŞ BİR ELBİSE GİYMEYECEKSİN!
 8. BİR AVUKAT DEĞİL, TARAFSIZ BİR TANIK (DEĞERLEME UZMANI) OLDUĞUNU HATIRLAYACAKSIN!
 9. DİĞER TARAF İÇİN TANIKLIK EDERKEN BİLE AYNI İFADEYİ KULLANACAK BİÇİMDE YAŞAYACAKSIN!
 10. ÇAPRAZ İFADE VERİRKEN HER ZAMAN SİNİRİNE HÂKİM OLMAYI HATIRLAYACAK VE ŞAKACI BİR TAVIR TAKINACAKSIN!